Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. Algemeen
De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor al onze aanbiedingen en elke met ons afgesloten transactie. Afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van afnemers slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige leveringsvoorwaarden. Ingeval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is prevaleren onze voorwaarden. 2. Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend; transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip, waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt. Het hier onder 2 voorafgaande is ook van toepassing op de door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede door hen gemaakte afspraken.
3. Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens
De in onze aanbiedingen, gidsen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarin weergegeven afbeeldingen gelden slecht bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd komen uitsluitend aan ons toe; zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld.
4. Prijzen
Door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, als deze zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der transactie geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in een of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen zonder voorafgaande aankondiging, op billijke wijze te onzer beoordeling, aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief BTW genoteerd. Door ons verleende handelskortingen gelden slechts voor orders tot een brutowaarde (exclusief BTW) hoger dan een telkens nader door ons vast te stellen grens.
5. Levering
Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: 1 vrachtvrij afleveringsadres. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief BTW) behouden wij ons voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief. Door ons te leveren goederen reizen voor risico van onze afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel: bij levering op aanvoer van derden de fabrieken of magazijnen van deze derden, hebben verlaten. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico’s te dekken.
6. Levertijden
De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd. Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak ook, verplicht ons jegens onze afnemer niet tot enigerlei vergoeding van schade, door hem of door derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht tot ontbinding der transactie of op het niet nakomen van enige verplichting, welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokkenen dan wel een andere met hem aangegane transactie. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebben op een deellevering, betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden. Onverminderd het hier onder 6 voorafgaande geldt voor transactie op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, in verzuim, hetwelk ons de bevoegdheden verschaft, hierna in de laatste alinea onder 7 omschreven.
7. Annulering
Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd, daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe niet tot levering in staat worden gesteld zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Mocht verlenging van de levertijd meer gaan belopen dan drie maanden, dan zijn wij bevoegd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de afnemer een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn. In geval van onverhoopte niet nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze afspraken op schadevergoeding, terwijl wij alsdan voorts bevoegd zijn ook alle anderen met de betrokken afnemer lopende transacties, voor zover uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren: elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.
8. Betaling
De betaling der factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, hetzij te onzen kantore, hetzij op een onzer giro of bankrekeningen. Tevens zijn wij bevoegd per wissel te disponeren. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Bij niet tijdige betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het hiervoor in de laatste alinea onder 7 bepaalde en onverminderd het verschuldigd zijn van de gehouden kredietkosten te voldoen over de achterstallige factuurbedragen, welke kosten door ons berekend zullen worden over het/de betrokken factuurbedrag(en), een kredietkosten vergoeding van 1,5% per maand (welke kostenpercentage door ons, te onzer beoordeling, zal kunnen worden verhoogd of verlaagd) vanaf 60 dagen na de factuurdatum; ook zijn wij bevoegd de aflevering van goederen, behorende tot de betrokken of andere transacties, op te schorten. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan tien procent, berekend over het aan ons verschuldigde (hoofdsom en kredietkostenvergoeding). Wij behouden ons voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheden te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, cessies, hypotheek, pand, eigendomsoverdracht tot zekerheid of borgtocht. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, respectievelijk voortaan slechts onder rembours te leveren, voor zoveel nodig in afwijking van getroffen afspraken.
9. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van door ons geleverde goederen gaat eerst op de afnemer over zodra deze ons alles heeft voldaan wat aan ons ter zake van de levering van die goederen (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is. Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd voor de eigendom aan hem is overgegaan wordt de afnemer van onze afnemer, bewaarder van de goederen ten opzichte van ons; onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken. De bewaarder moet op eerste aanmaning onzerzijds de plaats wijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de goederen. Zolang de eigendom niet op de afnemer is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen aan derden of enigerlei ander recht daarop verlenen. Indien onze afnemer onverhoopt niet aan een van zijn verplichtingen voldoet zijn wij bevoegd om de door ons geleverde goederen waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling verkregen is, als onze eigendom op te vorderen zowel onder afnemer als bij derden via doorlevering als vorenbedoeld. Onze afnemer zal door ons met het oog op de terugneming van bedoelde goederen worden gecrediteerd voor een waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend verminderd met de op de terugneming gevallen kosten verminderd ons recht op vergoeding van de uit een ander voor ons voortvloeiende schade.
10. Garantie
Wegens de levering van goederen nemen wij tegenover onze afnemer slechts die garanties op ons welke onze eigen leverancier tegenover onszelf op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden. Verdere garanties kunnen slecht op ons rusten wanneer daarvan blijkt uit een door ons afgegeven schriftelijke verklaring. Wegens breukschade wordt nimmer een garantie verleend. Door onszelf worden nimmer verdergaande garanties verleend dan de verplichting tot het vervangen van het geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven, waarbij wij met name ook niet voor vergoeding van verdere schade kunnen worden aangesproken. Onze afnemer vrijwaart ons voor alle schaden, kosten en interesten welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen.
11. Reclamaties
Reclamaties moeten binnen zes werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de afnemer schriftelijk bij ons worden ingediend. Mondelinge reclamaties, en reclamaties, welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen bij afgifte reclamaties in behandeling genomen. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van de betaling overeenkomstig de factuur.
12. De bevoegde rechter
Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde Rechter te Zutphen dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht per wet.